|

برنامه ریزی استراتژیک توسعه شهر سرایان با مدل SWOT و QSPM

soli-iran
لایه خاک ایرانSoil iran.Shp
۱۳۹۵-۰۷-۲۰
momayezi-sarayan
نقش ممیزی املاک و عوارض نوسازی در پایداری منابع مالی شهرداری سرایان
۱۳۹۶-۰۲-۲۱

چکیده

محمد اسکندری ثانی، جواد محمدآبادی، محسن واله
استادیارگروه جغرافیا دانشگاه بیرجند
کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد
دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی پیام نور واحد فردوس
یکی از مشکلات این طرحها ی توسعه شهری عدم هماهنگی با یکدیگر و محدود شدن دامنه دید آنها ازنظرر زمرانی و مسرلهه شناسری شرهری است. این مسائل و تلاشهای برنامه ریزان شهری در طول دهههای اخیر برای همراه شدن برنامههای شهری با تغییرات روزافزون شهری به ظهور الگوی برنامهریزی استراتژیک توسعه شهری منجر شد. برنامهریزی استراتژیک میتواند ابزاری کهیردی در رو یرا روبری برا معلارلات شرهری و دستیابی به آیندهای بهتر از جنبه های مختهف باشد. هدف این پژوهش بررسی و تدوین استراتژیهای توسعه در شهر سرایان هست ترا عرلاوه برر شناخت نقاط ضعف و قوت، فرصت و تهدیدهای آن نیز مشخص شود؛ و درنهایت راهبردهای مناسب برای توسعه شهر ارائه شود. این پژوهش اسرتفاده شرده اسرت. نترای تح قیرق نشران SWOT از نوع کاربردی و روش تحقیق توصیفی تحهیهی است. برای تحهیل یافته های پژوهش از مدل میدهد که شهر سرایان به لحاظ ظرفیت درونی از قوتهای بیشتری برخوردار است و به لحاظ ظرفیت بیرونی از فرصتهای بیشرتری نسربت بره است که در ادامه پن استراتژی بررای توسرعه شرهر SWOT تهدیدات برخوردار است و این شنان دهنده موقعیت تهاجمی شهر سرایان در مدل سرایان تدوین شد که عبارتاند از: توسعه اقتصادی دانشبنیان, توسعه مبتنی بر خوشههای صنعتی, توسعه شبکه ارتباطی اعم از جادهای و ریهی, برنامهریزی توسعه بافت فرسوده با مشارکت مردم, بسترسازی برای جرب سررمایه هرای خرارا از شرهر و اسرتان . درنهایرت برا اسرتفاده از مردل استراتژیهای فوق اولویتبندی شد QSPM

واژه‌های کلیدی:

برنامه ریزی استراتژیک، توسعه شهری، شهر سرایان، SWOT

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای جلوگیری از اسپم لطفا جواب درست را وارد کنید.(به رقم) *