|

نقش ممیزی املاک و عوارض نوسازی در پایداری منابع مالی شهرداری سرایان

article-swot-sarayan
برنامه ریزی استراتژیک توسعه شهر سرایان با مدل SWOT و QSPM
۱۳۹۶-۰۲-۲۱

چکیده

محمد اسکندری ثانی، جواد محمدآبادی، قاسم توکلی کرقند
امروزه یکی از مسائل مهم شهرداری ها در سراسر جهان ایجاد منابع کافی درآمد و تأمین هزینه خدمات شهری است. ازاینرو ازجمله مسئولیت های اساسی شهردار, این است که همواره در تلاش برای تهیه طرحها و برنامهههایی بهرای افزایش منابع درآمدی شهرداری باشد. رکود صنعت ساختوساز در چند سال اخیر موجب کاهش بخش اعظمهی از درآمدهای شهرداری شده, که ناشی از عوارض صدور پروانه و جرائم کمیسیون ماده صد است. بنابراین کمبود منابع مالی و ناپایداری آن , شهرداریها را بر آن داشته تا همواره در جسهتجوی منهابع مهالی پایهدار باشهند. کهه ازجملهه مهمترین آن عوارض نوسازی و عمران شهری است. این عوارض از عادلانهترین شیوههای کسب مالیات اسهت کهه در جهت وصول آن، بر اساس قانون عمران و نوسازی شهری میبایست شهرداریها هر پنج سال اقهدام بهه ممیهزی املاک کنند. شهرداری سرایان نیز برای دستیابی به منابع مالی پایدار چندین بار اقدام به ممیزی املاک محدوده شهر نموده اما در وصول به موقع و کامل عوارض نوسازی ناکام مانده است. در این تحقیق با بررسی منابع مالی شهرداری سرایان و پروژههای ممیزی انجامشده و میزان وصول عوارض نوسازی, تلاش شده تا چند راهکهار کهاربردی بهرای وصول عوارض نوسازی بهعنوان یک منبع مالی پایدار ارائه گردد.

واژه‌های کلیدی:

ممیزی املاک،عوارض نوسازی،درآمدهای پایدار، شهر سرایان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای جلوگیری از اسپم لطفا جواب درست را وارد کنید.(به رقم) *