|

ارزیابی و مکان گزینی کاربریهای آموزشی (مدارس ابتدایی) شهر زابل با استفاده از سیستم (AHP) و تحلیل سلسله مراتبی (GIS) اطلاعات جغرافیایی

ictsarayan
بررسی وضعیت به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ریزی و مدیریت شهری (مطالعه موردی:شهر سرایان)
۱۳۹۵-۰۷-۰۸
%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%aa%db%8c%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%85
اثرات پوزیتیویسم منطقی بر جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، نمونه : شهرهای ایران ازسالهای (۱۳۰۰-۱۳۹۰)
۱۳۹۵-۰۷-۰۸

Evaluation and Localization of Educational Applications (Elementary school) in Zabol, Using Geographic Information System (GIS) and The Analytical Hierarchy Process (AHP)

چکیده

غلامعلی خمّر ، علیرضا صفری سلامی ، جواد محمدآبادی ، حسین غیاثی
فضاهای آموزشی یکی از مهمترین کاربریها در سطح شهر محسوب میشود؛ که فضای قابلتوجهی را به خود اختصاص داده و با توجه به اهمیت آن نیاز به توجه بیشتری دارند؛ از سوی دیگر رشد سریع جمعیت شهرنشین و بالا بودن نرخ رشد جمعیت در کشورهای در حال توسعه و قرار گرفتن جمعیت در پایین هرم حاکی از افزایش جمعیت جوان که توجه به آموزش را جدی مینماید. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی موقعیت مدارس ابتدایی نسبت به کاربریهای دیگر در سطح شهر و اولویتبندی مناطق برای احداث مدارس جدید در شهر زابل است. شیوه کار در این پژوهش، ترکیبی از روشهای کتابخانهای، میدانی و استفاده شده است. نتیجهای که از این )AHP( و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی )GIS( تحلیلی است؛ که برای این منظور از سامانه اطلاعات جغرافیایی تحقیق به دست آمده، حاکی از آن است که در مجموع فاصله کاربری آموزشی با کاربری دیگر شهری رعایت شده است ولی از نظر دسترسی و توزیع مدارس در وضعیت مطلوبی نیست و به درستی مکانگزینی نشده است و در انتها با تلفیق لایهها، مناطقی که نیاز به احداث مدارس جدید دارد اولویتبندی گردیده است.
Educational Environments is one the most important issues in nowadays urbanism as it requires a great deal of space to perform what it proposes. Regarding the fast development of urbanism and the explosion of population in developing countries and majority of whom are the very young ones make it vital pay attention to the educational environments. In Zabol, the city whose educational environments is analyzed in this paper, suffers from disproportion of primary schools distribution in the city. The aim of this paper is to identify the location of primary schools in Zabol and comparing it with other location in the city with the final purpose of finding appropriate places for building schools in the city. The methodology of this paper is in fact a combination of library research, field research and analytical research. To identify the suggested location, the paper uses the Geographical Information System (GIS) and Analytic Hierarchy Process (AHP) programs. The result of the paper shows that there is a proportion between the educational environments and other places in the city. But there is a sort of inappropriate distribution of educational environments as they are identified properly which make them hard to be available. At the end, the primary places for building schools in Zabol are identified and introduced respectively.

واژه‌های کلیدی:

سازگاری مدارس ابتدایی، مکانیابی، زابل ،(AHP) تحلیل سلسله مراتبی ،(GIS)، سیستم اطلاعات جغرافی
Geographical Information System, (GIS) and Analytic Hierarchy Process (AHP), Compatibility of Schools, Location Identification, Zabol

مقدمه

استقرار هر عنصر شهری در موقعیت فضایی کالبدی خاصی از سطح شهر، تابع اصول و قواعد مخصوص به خود میباشد که در صورت - رعایت شدن به موقعیت و کارایی عملکردی آن عنصر در همان مکان مشخص خواهد انجامید و در غیر این صورت چه بسا باعث بروز مشکلاتی خواهد شد.استقرار بسیاری از عناصر شهری و عمدتاً خصوصی، بیشتر تابع سازوکارهای اقتصادی و رقابت آزاد است، اما عناصر شهری عمومی نمیتوان یکسره به سازوکارهای اقتصاد بازار واگذار کرد: بلکه لازم است برای جبران ناکارآمدیهای بازار به تصمیمات و سیاستهای عمومی، تمسک جست.
یکی از اهداف مهم برنامه ریزان شهری، توزیع مناسب خدمات عمومی از جمله دسترسی به خدمات آموزشی است. توزیع فضایی این فعالیتها به لحاظ تأثیر مستقیم آن در آسایش خانوارها از حساسیت زیادی برخوردار است و به طور عموم شهرهای ایران به دلیل رشد خودرو و بدون برنامه از این نظر دچار مسئله و مشکلاند اهتمام عموم شهر سازان برای بر طرف کردن این نقیصه از ضروریات امروز شهرسازی کشور محسوب میشود.

ارزیابی که در سطوح مختلف در مراحل مختلف برای طرحها انجام میشود، در حقیقت انتخاب بهترین راهحلها از میان گزینههای مختلفی است که وجود دارد و باعث میشود که منابع مادی و معنوی طرحها به هدر نرفته و هر کجا اشتباهی روی داد، مجریان با اطلاع از آن درصدد رفع نقص برآیند. وجود یک سیستم قوی ارزیابی که در مراحل مختلف طرحها را تحت کنترل داشته باشد، میتواند در رسیدن طرح به هدفش کمک بزرگی باشد. در این پژوهش ما وضعیت مدارس )ابتدایی( موجود در شهر زابل را از نظر سازگاری و پراکنش مورد بررسی قرار خواهیم داد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای جلوگیری از اسپم لطفا جواب درست را وارد کنید.(به رقم) *